menusearch
elhamarbabpour.com

تأثیر تنفس بر افکار مثبت

پنج شنبه هشتم مهر ۹۵
تأثیر تنفس بر افکار مثبت

نکته مهمی که روی افکار مثبتشما تأثیر می گذارد تنفس شماست . تعجب نکنید . خیلی ها اعتقاد دارند کسانی که می توانند تنفس خود را کنترل کنند ، زندگی شان را نیز می توانند کنترل کنند .
وقتی کنترل خود را از دست می دهید چه اتفاقی برایتان می افتد ؟
تنفستان ، تند و کوتاه می شود .
در این شرایط اگر بتوانید تنفستان را کنترل کنید ، می توانید روی واکنش های منفی تان تأثیر بگذارید و در نتیجه ، افکار مثبت را وارد ذهنتان کنید .
به صورت عمیق ، اکسیژن را وارد ریه تان کنید و برای چند ثانیه نفستان را حبس ، سپس به آرامی هوا را از راه دهان خارج کنید . با این تکنیک می توانید کنترل بیشتری روی افکار و احساساتتان داشته باشید . 

 

 تأثیر تنفس بر افکار مثبت
تنفس ، شادی ، افکار مثبت