یکشنبه بیست و یکم آذر ۹۵
آیا بهتر نیست با خودمان روراست باشیم ؟
آیا بهتر نیست با خودمان رو راست باشیم ؟
اگر با خودمان روراست باشیم می توانیم فهرست همه ی اتفاقاتی که برایمان روی داده است بنویسیم و بعد ببینیم که خود ما تا چه اندازه به روی دادن آنها کمک کرده ایم .
نگران این نباشید که آیا قوانین جهان هستی برای همسایه ی شما هم اجرا می شود یا نه ؟
این قوانین را در زندگی ، روابط ، موفقیت ها و ناامید های خود جستجو کنید .
مطمئن باشید که از این طریق به آرامش ذهنی عمیق تردست پیدا می کنید .
 

 
 آیا بهتر نیست با خودمان رو راست باشیم .
آیا بهتر نیست با خودمان رو راست باشیم ؟