حس ارزشمندی ، توانمندی
برگزاری دوره های هفت روزه آرامش درون در تهران ، شیراز ، اصفهان ، کرمانشاه ، مشهد و سایر شهرهای بزرگ ایران برگزاری دوره های هفت روزه آرامش درون در تهران ، شیراز ، اصفهان ، کرمانشاه ، مشهد و سایر شهرهای بزرگ ایران - ی ، افزایش حس ارزشمندی و توانمندی ، خ - رونی کسب حس اعتماد به نفس و خودباور - ق دی کسب حس ارزشمندی و توانمندی خ - س ، افزایش حس اقتدار درونی، افزایش حس - افزایش حس ارزشمندی و توانمندی ، خویش - ی کسب حس ارزشمندی و توانمندی خویش - ن در تهران ، شیراز ، اصفهان ، کرمانشا - آرامش دروه ، مشهد و سایر شهرهای بزرگ - عمیق درونی ، افزایش اعتماد به نفس و خ - مش ودباوری ، افزایش حس ارزشمندی و توا - ن آرانمندی ، خویشتن دوستی ، زیستن در - ارزشمندی و توانمندی ، خویشتن دوستی ، - ارزشمندی و توانمندی خویشتن دوستی
کلاس آرامش درون ، افزایش اعتماد به نفس و خودباوری ، حس ارزشمندی ، توانمندی ، خویشتن دوستی ، سکوت درونی ، زیستن در زمان حال ، تعادل درونی ، مراقبه یا مدیتیشن ، تسلیم و خودپذیری ، چاکراهای انرژی ، موفقیت ، ثروت ، رسیدن به هدفها و آرزوها ، مشاور ، روانشناس ، تغییر باور ، تهران ، شیراز ، اصفهان ، کرمانشاه ، مشهد ،
5584 بازدید، پنج شنبه بیست و یکم مرداد ۹۵
شرکت سازنده