menusearch
elhamarbabpour.com

دعای خیر ، قضاوت ، متعادل ، تحقیر ،

دعای خیر ، قضاوت ، متعادل ، تحقیر ،
گالری تصاویر آرامش  - آگاهانه تصمیم بگیرید گالری تصاویر آرامش - آگاهانه تصمیم بگیرید - گران را به دعای خیر تبدیل کنید تا بین - ند . با یک دعای آهسته برای او این انر - را به دعای خیر تبدیل کنید تا بین آنچه - نگیزی دارد ، دارید به نقطه ای از جذب - وجود دارد ، به این فکر کنید که این ف - که در درون ، احساس متفاوتی خواهید داش - در عین حال ، نسبت به آن فرد ، احساس ه - عدم قضاوت ، بر خلاف انرژی تحقیر ، تأ - هیز کنید . قضاوت و اظهارنظر در مورد د - ادل که عدم قضاوت وجود دارد ، به این ف - انرژی عدم قضاوت ، بر خلاف انرژی تحقی - نگیزی دارد ، دارید به نقطه ای از جذب - وجود دارد ، به این فکر کنید که این ف - که در درون ، احساس متفاوتی خواهید داش - در عین حال ، نسبت به آن فرد ، احساس ه - عدم قضاوت ، بر خلاف انرژی تحقیر ، تأ - ن انرژی را متعادل کنید . در طرف دیگر آگاهانه تصمیم بگیرید آگاهانه تصمیم بگیرید آگاهانه تصمیم بگیرید آگاهانه تصمیم بگیرید - نگیزی دارد ، دارید به نقطه ای از جذب - وجود دارد ، به این فکر کنید که این ف - که در درون ، احساس متفاوتی خواهید داش - در عین حال ، نسبت به آن فرد ، احساس ه - عدم قضاوت ، بر خلاف انرژی تحقیر ، تأ - خلاف انرژی تحقیر ، تأسف یا نظرات منفی - نگیزی دارد ، دارید به نقطه ای از جذب - وجود دارد ، به این فکر کنید که این ف - که در درون ، احساس متفاوتی خواهید داش - در عین حال ، نسبت به آن فرد ، احساس ه - عدم قضاوت ، بر خلاف انرژی تحقیر ، تأ
آگاهانه ، تصمیم ، دوست داشتنی ، دعای خیر ، قضاوت ، متعادل ، تحقیر ، ،
312 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۹۵