menusearch
elhamarbabpour.com

گذشته ، دلیل ، معلم ، درس ، نظم و ترتیب

گذشته ، دلیل ، معلم ، درس ، نظم و ترتیب
دلیل پیمودن راهی که تا کنون پیموده اید چیست ؟دلیل پیمودن راهی که تا کنون پیموده اید چیست ؟ - ت ؟ اگر به گذشته ی خود نگاه کنید شاید - ا در زندگی گذشته ی خود به خاطر خواهید - ؟ اگر به گذشته ی خود نگاه کنید شاید - بدون تردید ، کسانی را در زندگی گذشته - ی کرده اند ، معلم ها ، دوستان و حتی غ - . تصادفها ، بیماریها ، شکستها و بحرا - ی بوده اید ، یادگیری درسهایی که با نظ - ب و سختیها ، در آغاز ، دشوار است . تا - کنید شاید دلیل پیمودن راهی را که تا - 018(2).jpg دلیل پیمودن راهی که تا کنو - بدون تردید ، کسانی را در زندگی گذشته - ی کرده اند ، معلم ها ، دوستان و حتی غ - . تصادفها ، بیماریها ، شکستها و بحرا - ی بوده اید ، یادگیری درسهایی که با نظ - ب و سختیها ، در آغاز ، دشوار است . تا - کرده اند ، معلم ها ، دوستان و حتی غری - بدون تردید ، کسانی را در زندگی گذشته - ی کرده اند ، معلم ها ، دوستان و حتی غ - . تصادفها ، بیماریها ، شکستها و بحرا - ی بوده اید ، یادگیری درسهایی که با نظ - ب و سختیها ، در آغاز ، دشوار است . تا - خته اند یا درس مهربانی و شفقت به شما - بدون تردید ، کسانی را در زندگی گذشته - ی کرده اند ، معلم ها ، دوستان و حتی غ - . تصادفها ، بیماریها ، شکستها و بحرا - ی بوده اید ، یادگیری درسهایی که با نظ - ب و سختیها ، در آغاز ، دشوار است . تا - هایی که با نظم و ترتیب کامل در زندگی - ا ، د و ستان و حتی غریبه هایی که در ه و ا - ا کرده اید و تفکرتان با خ و اندن آن شکل - ا ، شکستها و بحرانهای مالی را به خاطر - رس مهربانی و شفقت به شما آم و خته اند . - بدبختی ها و مصیبت هایی را خ و اهید دید - ه با نظم و ترتیب کامل در زندگی شما پد
گذشته ، دلیل ، معلم ، درس ، نظم و ترتیب ،
380 بازدید، یکشنبه بیست و پنجم مهر ۹۵