menusearch
elhamarbabpour.com

تنفس ، خورشید ، ماه ، احساس شادابی

تنفس ، خورشید ، ماه ، احساس شادابی
گالری تصاویر آرامش  - نحوه ی افزایش شادابی و بهبود سردرد از طریق تنفس گالری تصاویر آرامش - نحوه ی افزایش شادابی و بهبود سردرد از طریق تنفس - رد از طریق تنفس - دید و برای تنفس کردن ، تنها از حفره س - ت بینی تان تنفس کنید . بعد از مدتی اح - تان سریعتر تنفس می کند ؟ اگر از حفره - چپ ، تندتر تنفس می کنید شما احساس خست - راست بینی ، نشانگر خورشید و حفره سمت - فره سمت چپ ، نشانگر ماه است . وقتی س - تنفس کردن ، تنها از حفره سمت چپ استف - پنج دقیقه ، سردرد شما خوب خواهد شد . - مزمن دارید ، این تمرین را به مدت یک م - ی ، نشانگر خورشید و حفره سمت چپ ، نشا - راست بینی ، نشانگر خورشید و حفره سمت - فره سمت چپ ، نشانگر ماه است . وقتی س - تنفس کردن ، تنها از حفره سمت چپ استف - پنج دقیقه ، سردرد شما خوب خواهد شد . - مزمن دارید ، این تمرین را به مدت یک م - پ ، نشانگر ماه است . وقتی سردرد داری - به مدت یک ماه ادامه دهید . اگر احس - راست بینی ، نشانگر خورشید و حفره سمت - فره سمت چپ ، نشانگر ماه است . وقتی س - تنفس کردن ، تنها از حفره سمت چپ استف - پنج دقیقه ، سردرد شما خوب خواهد شد . - مزمن دارید ، این تمرین را به مدت یک م - ید . اگر احساس خستگی می کنید ، برعک - عد از مدتی احساس می کنید که خستگی شما - ی کنید شما احساس خستگی دارید . بنابرا - که به سرعت احساس شادابی می کنید. - ه ی افزایش شادابی و بهبود سردرد از طر - سرعت احساس شادابی می کنید.
تنفس ، خورشید ، ماه ، احساس شادابی ، سمت راست بینی ، سمت چپ بینی ، بهبود سردرد ،
318 بازدید، جمعه نوزدهم شهریور ۹۵